סדר התפילות בביכ"נ אריאל  - תשפ"ב/תשפ"ג

הערה: זמני מנחה וערבית של חול מתאימים לשבוע הקודם